Algemene voorwaarden

Opgesteld op 28 januari 2020

Definities

 1. Houtgenoten: Houtgenoten, gevestigd te Nijmegen onder KvK nr. 73547034.
 2. Klant: degene met wie Houtgenoten een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Houtgenoten en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens Houtgenoten.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden nadrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Houtgenoten hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten zoals verzendkosten, tenzij nadrukkelijk vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Houtgenoten hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Houtgenoten te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Houtgenoten niet kon voorzien ten tijde van het doen van e aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Houtgenoten gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Houtgenoten roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Houtgenoten.
 4. De kosten voor het terughalen – brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  Het product niet is gebruikt.
  Het product niet speciaal op maat is gemaakt of aangepast.
  De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd van 14 dagen, zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  Op de dag nadat de consument het laatste product, onderdeel of complete bestelling heeft ontvangen.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via webshop@houtgenoten.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsrechtsformulier dat via de website van Houtgenoten te downloaden is. Download her herroepingsrechtformulier hier: FORMULIER
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Houtgenoten, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de consument, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourneerkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Houtgenoten deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat het product of bestelling tijdig aan Houtgenoten heeft geretourneerd.

Retentierecht

 1. Houtgenoten kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval de producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Houtgenoten heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van de eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen schuldig is aan Houtgenoten.
 3. Houtgenoten is nooit aansprakelijk oor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik van zijn retentierecht.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Houtgenoten blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Houtgenoten op grond van wat voor Houtgenoten gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Houtgenoten zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Houtgenoten een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Houtgenoten het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Houtgenoten het recht zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Houtgenoten kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Houtgenoten opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een elektronische bevestiging heeft gekregen van Houtgenoten.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Houtgenoten niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient er voor te zorgen dat levering van door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Houtgenoten niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij bij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Houtgenoten, bij gebreke waarvan Houtgenoten niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdig danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridische en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derden die het product ten behoeve van de klant n ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan.
  – Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  – Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking
  – Het product is nog niet gebruikt of is gepersonaliseerd.

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Houtgenoten tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Houtgenoten geleverde producten.

Klachten

 1. De klant dient een door Houtgenoten geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeengekomen mocht verwachten, dan dient de klant Houtgenoten daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Houtgenoten uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Houtgenoten in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Houtgenoten.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Houtgenoten ook daadwerkelijk bereikt.

Hoofdelijk aansprakelijkheid klant

Als Houtgenoten een overeenkomst aangaat met meerdere klanten is ieder van hen aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Houtgenoten verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Houtgenoten

 1. Houtgenoten is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Houtgenoten aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Houtgenoten is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Houtgenoten aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij een benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichtingen.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op een schadevergoeding van Houtgenoten vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct uit voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Houtgenoten toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichting door Houtgenoten niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Houtgenoten in verzuim is.
 3. Houtgenoten heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, inden de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Houtgenoten kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede gronde geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Houtgenoten in nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Houtgenoten kan worden toegerekend in een van de wil van Houtgenoten onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Houtgenoten kan worden verlangd.
 2. Tot in de lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook de – doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, internet-, elektriciteits-, computer en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Houtgenoten 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Houtgenoten er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.
 5. Houtgenoten is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan blijkt het nodig te zijn om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Houtgenoten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Houtgenoten zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst te ontbinden.

Overgang van rechten

 1. Rechten van een klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Houtgenoten.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Houtgenoten bij het opstellen van deze algemene voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Houtgenoten is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Winkelwagen
Scroll naar boven